Translate

Monday, February 7, 2011

Please  download and install the manorama font to read the content below this .. the bellow content is in malayalam language. you must install malayala manorama font to read this content !
to download the font please click here ! http://www.eaglefonts.com/manorama-ttf-129169.htm and copy the download font and paste it into Control Panel > Font .. after this rfresh your page, then you can read this content
ÉÞVÖbËÜB{ßÜïÞæÄ æÉÞH J¿ß µáùÏíAÞX ¦ÏáV çÕÆJßW ÖÞØídÄàÏÎÞÏ ¥¿ßØíÅÞÈÎáU ÈßøÕÇß ÎÞV·B{áIí. ÉÞøOøcJßW ªKß ÈßKáæµÞIáU ¦ÇáÈßµ øàÄßAÞÃí §Kí ¯æù ÕßÖbÞØcÄÏᢠËÜdÉÞ ÉíÄßÏá¢. ÖøàøJßW ¥¿ßEá µâ¿ßÏßøßAáK ÆáVçÎÆØß æÈ ÕcÞÏÞ΢, ÈßÏdLßÄ ¦ÙÞø¢, ÉÞVÖbËÜB{ßÜïÞJ ¦ÏáVçÕÆÎøáKáµZ, ºßµßrµZ ®KßÕ æµÞIí ÖÞØídÄàÏÎÞÏß ²ÝßÕÞAÞX µÝßÏá¢.

¼àÕßÄèÖÜß ÎÞxÞ¢     
¼àÕßÄèÖÜßÏßÜᢠ¦ÙÞøJßÜᢠºßÜ ÎÞxBZ Õøá JßÏÞW ÄæK ¥ÎßÄÕH¢ ²øá ÉøßÇß Õæø ÈßÏdLß AÞÈÞµá¢. ¥ÄßÈáU ÖàÜB{ᢠdÖißçAI µÞøcB{á¢.

D ɵÜáùBÞÄßøßAáµ. µâ¿áÄW ɵÜáùA¢ ÆáVçÎÆØá µâGáæÎKÄßW Ø¢ÖÏÎßÜï. dÉçÄcµß‚ᢠÕH¢ µâ¿áÄ ÜáUÕøßW. ÕcÞÏÞ΢ ÖàÜßAáµ, È¿Aáµ, ³¿áµ, ÈàLáµ Äá¿BßÏ ÕcÞÏÞÎBZ ÈÜïÄÞÃí.

D æȇßW ÕùáJÄí, µâ¿áÄW æµÞÝáMᢠÎÇáøÕᢠ¥¿BßÏÄí §Õ ²ÝßÕÞAáµ.

D §ÜAùßµZ, É‚AùßµZ, ÉÝÕV·BZ ®KßÕ ¦ÙÞ øJßW ©ZæM¿áJáµ.

D µÞøxí, µÞç̼í, ÄAÞ{ß, ÌàxíùâGí, ÉÞÕÏíA, µáO{B, ºáøÏíA, ©Uß, Éà‚ßB, æÕIÏíA, ÎáøßBA, µAøß, ØÕÞ{, æºùáÈÞøB, µá¿¢Éá{ß ®KßÕ ¦ÙÞø JßW µâ¿áÄW ©ZæM¿áJâ. É‚AùßµZ ɵáÄß çÕÕß‚í µÝßAáµ.

D ÈKÞÏß ÕßÖAáçOÞZ ÎÞdÄ¢ Ífâ µÝßAáµ.

D ÎÆcÉÞÈ¢ ©çÉfßAáµ. ÎÆcÉÞÈ¢ µãdÄßÎ ÕßÖMá IÞAá¢. ÄzâÜ¢ ¦ÕÖcJßÜÇßµ¢ “Ífâ µÝßAáKá.

D ¦ÙÞø¢ µÝßAáKÄßÈá ÎáOá æÕU¢ µá¿ßÏíAáµ. ¥ÎßÄ Ífâ ²ÝßÕÞAÞX §Äá ØÙÞÏßAá¢.

D Ífâ Õ{æø ØÞÕµÞÖ¢ ºÕ‚ø‚í µÝßAáµ. ÕÞøß ÕÜß‚á ÄßKáKÄí ÈÜïÄÜï. ÕÏV ÈßùEá ®Kí ÎØíÄß×íµJßÈá çÌÞÇcæM¿ÞX µáùEÄí 20 ÎßÈßæGCßÜᢠ®¿áAá¢.

D ÉFØÞø, ÉFØÞø ¥¿BßÏ ÉÞÈàÏBZ ®KßÕ µáùÏíAáµ.

ºßµßrÞÎÞV·BZ     
¥ÎßÄ ÕH¢ µáùÏíAáKÄßÈáU ¦ÏáVçÕÆ ÎÞV·BZ ¥ùßÏÞ¢.
D ÖáißæºÏíÄ ¥ÄßÕß¿ÏJßæaµßÝBí ©ÃAß æÉÞ¿ß‚í ÉÄßÕÞÏß ©ÉçÏÞ·ßAáµ.

D çÕBÞµÞÄÜßGá Õ‚ µ×ÞÏ¢ µá¿ßAáµ.

D µá¿µMÞÜÏøß, æµÞKæJÞÜß, çÆÕÄÞø¢, ÎEZ, ÎøÎEZ, ÎáJB, ÉÞ¿AßÝBí, µøßBÞÜßAÞÄW. dÄßËÜçJÞ¿í, çÕMßX æÄÞÜß §Õ µ×ÞÏÎÞÏß µÝßAá µ. §Õ ÄæK æÉÞ¿ß‚á çÜÉÈ¢ 溇áµ. §çÄÞæ¿ÞM¢ ÄæK ¨ ÎøáKáµ{ßGá Äß{Mß‚ æÕUJßW µá{ßAá KÄᢠÈÜïÄÞÃí.

D ÏÕ¢, ÄáÕV‚ßÜÏáMí, ºáAí, ÕßÝÞÜøß, æÈÜïßA ®KßÕ Ø΢ æÉÞ¿ß‚í ÖáiÎÞÏ çÄX ²øá ¿àØíÉâY çºVJí ÆßÕØÕᢠøÞdÄß µÝßAáµ.

D dÄßËܵ×ÞÏ¢ øÞdÄßÏßW çØÕßAáKÄí ¥ÎßÄ ÕH¢ µáùÏíAá¢

D µ¿áA, ÄÞKßA, æÈÜïßA ®KßÕÏáæ¿ æÄÞÜßæÏ¿áJí ¥ø‚í çÄX çºVJí ÍfßAáµ

D ¥WÉ¢ çÄæÈ¿áJí Ø΢ æÕU¢ çºVJí øÞdÄß µß¿AÞX çÈø¢ µá¿ßÏíAáµ. ¥ÎßÄ ÕH¢ µáùÏÞX çÄX Îßµ‚ ´×ÇÎÞÃí.

D ÎáÄßø, ºÎ¢, ÏÕ¢, æºùáÉÏV, çÄX §Õ çºVJ æÕU¢, çÎÞøí ®KßÕ ÇÞøÞ{¢ ©ÉçÏÞ·ßAáKÄí ¥ÎßÄÕH¢ µáùÏÞX ÈÜïÄÞÃí.

D ÕÞøÞÆßµ×ÞÏ¢, ÕøÃÞÆß µ×ÞÏ¢, ·áW·áÜá Äßµíĵ µ×ÞÏ¢ ®Kà µ×ÞÏBZ ÕßÇßdɵÞøÕᢠ¥ÈáÉÞÄ çJÞæ¿ÞMÕᢠÉÅcçJÞ¿á µâ¿ßÏᢠµÝßAáKÄí ¥ÎßÄ ÕH¢ µáùÏíAá¢. 

´×ÇBZ µÝßAáKÄßçÈÞæ¿ÞM¢ ¦ÏáVçÕÆ ÕßÇßdɵÞøÎáU ÉFµVN ºßµßrµ{ᢠèÕÆc ÈßVçÆÖÎÈáØøß‚áU ÎøáKáµ{ᢠ©ÉçÏÞ·ßA â. çøÞ·ßÏáæ¿ dÉÞÏ¢, ÖÞøàøßµ ÈßÜ ®KßÕÏíAí ¥ÈáØãÄÎÞÏß ¦ÏáVçÕÆ ºßµßrµ{ᢠçÕâ. ©ÆbV JÈ¢, ¥Íc¢·¢, çØbÆÈ¢, ÕßÕßÇÄø¢ µßÝßµZ ®KßÕ ·áâ 溇á¢. µâ¿ÞæÄ, µ×ÞÏÕØíÄß, çÜÉÈÕØíÄß, ÕßçøºÈ¢ ®KßÕÏᢠËÜdÉÆÎÞÃí.

No comments:

Post a Comment