Translate

Wednesday, February 9, 2011
Please  download and install the manorama font to read the content below this .. the bellow content is in malayalam language. you must install malayala manorama font to read this content !
to download the font please click here ! http://www.eaglefonts.com/manorama-ttf-129169.htm and copy the download font and paste it into Control Panel > Font .. after this rfresh your page, then you can read this content

²ÞV·ÞçÈÞçÐÞææùX §ÈJßWæMG ÈßùÎßÜïÞJ µà¿ÈÞÖßÈßÏÞÃá ®XçÁÞØZËÞX. çÜÞµJßæÜ ¯xÕᢠÎÞøµÎÞÏ µà¿ÈÞÖßÈßµ{ßæÜÞKÞÏÞÃí §ÄßæÈ µÃAÞAßÏßøßAáKÄí. ÏâçùÞÉcX ÏâÃßÏX, ²ÞØíçd¿ÜßÏ, ÈcâØßÜÞXÁí, É¿ßEÞùX ¦dËßAX øÞ¼cBZ, ÕßÕßÇ ¯×cX øÞ¼cBZ ®KßÕ ©ZæMæ¿ çÜÞµJá 63 øÞ¼cB{ßW ®XçÁÞØZËÞæa ©ÉçÏÞ·¢ ÈßçøÞÇß‚ßGáIí.

ÌÏÞV çdµÞÉí ØÏXØí, εíçÄÙߢ ¥·ÞX, §LcÏßæÜ æÉÞÄáçζÜÞ Øí@ÞÉÈÎÞÏ ÙßwáØí@ÞX §Xæصí¿ßææØÁíØí Äá¿BßÏÕÞÏÞÃá çÜÞµJßæÜ dÉÇÞÈ ®XçÁÞØZËÞX ©WÉÞƵV. dÌØàW, §Lc, ºßÜ É¿ßEÞùX ¦dËßAX øÞ¼cBZ ®KßÕß¿B{ßW  §çMÞÝᢠ§ì µà¿ÈÞÖßÈß ÕcÞɵÎÞÏß ©ÉçÏÞ·ß‚á ÕøáKá. 1972æÜ ØíçxÞµíçÙÞ¢ dÉ~cÞÉÈJßæa ºáÕ¿áÉß¿ß‚á çÜÞµÕcÞɵÎÞÏß ®XçÁÞØZËÞæa ©ÉçÏÞ·¢ ÈßçøÞÇßAÃæÎKÞÃá ÕßÕßÇ ÉøßØí@ßÄß _ ¦çøÞ·cØ¢¸¿Èµ{áæ¿ ¦ÕÖc¢.

1950µ{ßÜÞÃí ®XçÁÞØZËÞX ¦ÆcÎÞÏß ÈßVÎß‚Äí. ¥çÎøßAÏßæÜ ÌÏÞV çdµÞÉí ØÏXØÞÃá ÈßVÎÞÄÞAZ. 1954W ¥¢·àµÞø¢ çÈ¿ßÏ §ì ÎÞøµ µà¿ÈÞÖßÈß ÉßKà¿á ÕßÕßÇ øÞ¼cB{ßÜÞÏß ©ÉçÏÞ·ßAáµÏᢠÈßVÎßAáµÏᢠæºÏíÄá. 2000JßW ¥çÎøßAX ÉøßØí@ßÄß Ø¢øfà ¯¼XØß (§Éß®)Ïáæ¿ ÈßVçÆÖæJ Äá¿VKá Õà¿áµ{ßÜᢠÉâçLÞGB{ßÜᢠ®XçÁÞØZËÞX ©ÉçÏÞ·ßAáKÄá ÈßçøÞÇß‚á. 2002W ¥çÎøßAX ÎWØc_ÕÈc¼àÕß Ø¢øfà ØÎßÄß 
(US Fish and Wildlife Service)  Ïáæ¿ ÈßVçÆÖdɵÞø¢ ®XçÁÞØZËÞX ©ÉçÏÞ·JßW µâ¿áÄW ÈßÏdLÃBZ ¯VæM¿áJß.

2007W øÞ¼cÞLø ØÎâÙ¢ §ì µà¿ÈÞÖßÈßÏáæ¿ ÕßWMÈÏᢠ©ÉçÏÞ·ÕᢠÈßÏdLßAÞÈÞÏß È¿É¿ßµZ Øbàµøß‚á Äá¿Bß. ØíçxÞµíçÙÞ¢ µYÕX×æa ¥¿ßØí@ÞÈJßW ÏâçùÞÉcX ÏâÃßÏÈÞÃí ®XçÁÞØZËÞÈí ¦ÆcÎÞÏß ÈßÏdLâ ¯VæM¿áJßÏÄí. ®XçÁÞØZËÞæa ÈßVÎÞÄÞA{ÞÏ ÌÏÞV çdµÞÉí ØÏXØí ¥çÎøßAX ÕßÉÃßÏßW §çMÞZ §ì µà¿ÈÞÖßÈß ÕßWAáKßÜï. ɵø¢ ÕßçÆÖøÞ¼cB{ßW ¥ÕV ÈßVÌÞÇ¢ ÕßWMÈ Äá¿øáµÏᢠ溇áKá. 2010W ¥çÎøßA ®XçÁÞØZËÞæa ©ÉçÏÞ·JßW ÉâVÃÎÞÏ ÈßÏdLâ æµÞIáÕKá.

D ®XçÁÞØZËÞæa Õß×Þ¢Ö¢
ÎÈá×cøáæ¿ ¥¿A¢ ØØíÄÈßµ{ßæÜÏᢠµà¿B{ßæÜÏᢠÈÞÁàÕcÕØí@æÏ ÄµVAáKÄÞÃí ®XØZËÞX. 35 ÎßÜïßd·Þ¢ ®XçÁÞØZËÞÈí ²øá ÎÈá×cæÈ æµÞÜïÞX µÝßÏáæÎKÞÃá µÃAÞAßÏßøßAáKÄí. ®KÞW §Éß®Ïáæ¿ µÃAá dɵÞø¢ 0.015 ÎßÜïàd·ÞÎßÈá dÉÞÏÉâVJßÏÞÏ ²øÞæ{Ïᢠ0.0015 ÎßÜïàd·ÞÎßÈí µáGßµæ{ÏᢠæµÞÜïÞX µÝßÏáæÎKÞÃí. §Éß® ¥Éµ¿¢ µâ¿ßÏ µà¿ÈÞÖßÈßµ{áæ¿ µâGJßW ®XçÁÞØZËÞæÈ ²KÞ¢ ÉGßµÏßW ©ZæM¿áJáçOÞZ çÜÞµÞçøÞ·cØ¢¸¿È øIÞ¢ ·ÃJßÜÞÃí ®XçÁÞØZËÞæÈ ©ZæM¿áJßÏßøßAáKÄí.

D ®XçÁÞØZËÞX Øã×í¿ßAáK ¦çøÞ·cdÉÖíÈBZ 
æÄÞÜßÏßÜâæ¿ ÕÏxßÜᢠÖbÞØçµÞÖJßÜᢠ®JáK ®XçÁÞØZËÞX ÎÈá×cøßW ÈÞÁàÕcâ٠آÕßÇÞÈæJ ĵøÞùßÜÞAá¢. ÖbÞØÄ¿T¢, »VÆß, ÁçÏùßÏ, çÌÞÇ¢ È×í¿æM¿áµ Äá¿BßÏÕÏᢠdµçÎà ÎøÃÕᢠآÍÕßAá¢. ¥çÎøßA, æµÞ{¢ÌßÏ, æÌÈßX, §Lc, ÎçÜ×c, ØáÁÞX, ËßÜßMàXØí Äá¿BßÏ øÞ¼cB{ßW ®XçÁÞØZËÞX ÎâÜÎáU ÎøÃBZ ùßçMÞVGí æºÏíÄßGáIí. É¿ßEÞùX ¦dËßAÏßæÜ ÉøáJßÉÞ¿B{ßW ®XçÁÞØZËÞX ©ÉçÏÞ·¢ ¥ÈßÏdLßÄÎÞæÃKá ÉÀÈBZ ÉùÏáKá.

®XçÁÞØZËÞæa ÆàV¸µÞÜ ©ÉçÏÞ·¢ ÕãAµZAᢠµø{ßÜᢠĵøÞV Øã×í¿ßAá¢. µÞXØV, ÖÞøàøßµ ææÕµÜcBZ, ÌáißÎÞwc¢, ÎÞÈØßµÞØbÞØí@c¢ Äá¿BßÏÕÏá¢. ¦ØíÄÎ, çdÌÞèCxàØí, ¥ÜV¼ß, ºVÎçøÞ·BZ, ·VÍØí@ Ø¢ÌtÎÞÏ çøÞ·BZ, µáGßµZAí çøÞ·dÉÄßçøÞÇ ÖµíÄß µáùEá Õøßµ, ÄÜÎá¿ßÏáæ¿ Èßù¢ ÎBW Äá¿Bß ²çGæù çøÞ·BZAá ÕÝßæÄ{ßAá¢. ÎÈá×cæø µâ¿ÞæÄ µKáµÞÜßµZ, Îxá ¼àÕÕV·BZ ®KßÕÏíæAÜïÞ¢ ®XçÁÞØZËÞX çÆÞ×BZ Øã×í¿ßAáKáIí. 

µÞØVçµÞæG d·ÞÎB{ßW È¿JßÏ ÉÀÈJßW ¦YµáGßµ{ßW ææÜ¢·àµdÉÞÏ¢ ææÕµáKÄÞÏß µæIJß. µâ¿ÞæÄ ¼Èßĵ ææÕµÜcB{ᢠ§Õßæ¿ µæIJß. ®XçÁÞØZËÞX ©ÉçÏÞ·ß‚ßøáKá çÄÞGBZAá ØÎàÉJáU ·VÍßÃßµZAáIÞµáK ÍâøßÍÞ·¢ µáGßµ{ßÜᢠ²ÞGßØ¢ µÞÃæM¿áKÄÞÏß µÞÜßçËÞVÃßÏÞÏßæÜ æÉÞÄá¦çøÞ·c ÕµáMí 2007W µæIJßÏßøáKá. ØdÄàµ{ßW ØíÄÈÞVÌáÆJßÈᢠ§Äá µÞøÃÎÞµáKá.

D®XçÁÞØZËÞÈᢠÎøÃB{á¢
®XçÁÞØZËÞX ¥Äßæa dµâøÄ ¯xÕᢠµâ¿áÄW µÞÃß‚ßGáUÄí ÈNáæ¿ çµø{JßÜÞÃí. ÉïÞça×X çµÞMçù×æa µàÝßÜáU µÖáÎÞÕßX çÄÞGB{ßW æÙÜßçµÞÉí¿ùßW È¿JßÏ ¥ÈßÏdLßÄÎÞÏ ÎøáKá Ä{ß ÎâÜ¢ §ÄáÕæø 200 ¥Çßµ¢ ÎøÃBZ Ø¢ÍÕß‚ÄÞÏÞÃá ¥ÈìçÆcÞ·ßµ µÃAáµZ. ®XçÁÞØZËÞæa ©ÉçÏÞ·¢ ÈßÎßJ¢ §ÄßÜᢠ®dÄçÏÞ çÉV ÎøÃÞØKøÞÏß µÞØVçµÞæGÏᢠ¥ÄßVJßÏßæÜ µVHÞ¿µ d·ÞÎB{ßÜáÎÞÏß ¼àÕßAáKá. 

æÌÈßÈßæÜ çÌÞV·ÞÕí dÉÕÖcÏßW 1999Èᢠ2000JßÈᢠ§¿ÏßW 37 çÉV ®XçÁÞØZËÞX ©ÉçÏÞ·ß‚Äßæa ËÜÎÞÏß æµÞÜïæMGá. ÈâùáµÃAßÈá çÉVAá §Õßæ¿ ·áøáÄøÎÞÏ ¦çøÞ·cdÉÖíÈBZ ©IÞÏß. ®ÝáÉçÄÞ{¢ çÉVAá §Õßæ¿ ¼àÕX È×í¿æMGÄÞÏÞÃá ¥ÈìçÆcÞ·ßµ µÃAáµZ.

No comments:

Post a Comment