Translate

Saturday, February 5, 2011


Please  download and install the manorama font to read the content below this .. the bellow content is in malayalam language. you must install malayala manorama font to read this content !
to download the font please click here ! http://www.eaglefonts.com/manorama-ttf-129169.htm and copy the download font and paste it into Control Panel > Font .. after this rfresh your page, then you can read this content
³ ÎÞOÝçÎÞ... ®ÈßAá çÕI ®Ká ÉùÏÞX ÕøæG. ÕßÜ µáùE ÎÞOÝæJ ÕßÜ µáù‚á µÞÃÞX ÕøæG. ÉÝB{áæ¿ øÞ¼X ®KùßÏæM¿áK ÎÞBÏáæ¿ çÉÞ×µ·áÃæJAáùß‚í ®dÄçÉVAùßÏÞ¢? ÎÞB ÈWµáK ¦çøÞ·cæJ Aáùßç‚Þ? ÈNáæ¿ ÈÞGßW ¯ÄÞIí ¥OçÄÞ{¢ §È¢ ÎÞBµ{áæIKí ¥ùßÏÞÎçÜïÞ. ÈÞGáÎÞBÏßW Äá¿Bß µß{ß‚áIX, ÎâÕÞIX, ÎWç·ÞÕ, ¥WçËÞXØ, ÈàÜ¢... ¥BæÈÏBæÈ...

çdÉÞGàX, ¥ÎßçÈÞ ¥|BZ, ÕßxÎßX ®, ÕßxÎßX Ìß Äá¿BßÏÕ ÇÞøÞ{ÎÞÏß ÎÞBÏßW ¥¿BßÏßGáIí.¨Ïßæ¿ ÎÞBÏáæ¿ çÉÞ×µ·áÃBæ{Aáùß‚í ²øá ÉÀÈ¢ È¿Ká. ¥çÎøßAÏßæÜ ÈÞ×ÃW ÎÞ¢ç·Þ çÌÞVÁí ¦Ãí ÉÀÈ¢ È¿JßÏÄí. †âæÌùß, ¥µÞÏí, ÎÞÄ{¢ Äá¿Bß ¦aß ³µíØßÁaÞÏß dÉÕVJßAÞX ØÞÇcÄÏáU ÉÝBæ{ÏÞÃí Ïá ®ØßæÜ ¼ÈBZ Îßµ‚ ÉÝB{ÞÏß µøáÄáKÄí. ÎÞBÏáæ¿ çÉøí ¨ ÉGßµÏßW §çÜï §Üï.

濵íØÞØßæÜ ¥d·ßèÜËí ùßØV‚ßæÜ ÍfcÖÞØídļí¾øᢠÆOÄßµ{áÎÞÏ çÁÞµí¿V ØíxàÕí ¿ÞWçAÞGí, çÁÞµí¿V æØÏíX ¿ÞWçAÞGí ®KßÕøÞÃí ÉÀÈ¢ È¿JßÏÄí. Ïá ®ØßW ÜÍcÎÞÏ ¥FßÈ¢ ÎÞBµ{ÞÃí ÉøàfÃJßÈáÉ çÏÞ·ß‚Äí. ÜçÌÞùGùßÏßW Õ‚í ¥VÌáÆçµÞÖB{ßW È¿JßÏ ÉÀÈJßW ÎÞB ÕXµá¿ÜßæÜÏᢠØíÄÈB{ßæÜÏᢠ¥VÌáÆ çµÞÖB{áæ¿ Õ{V‚æÏ Ä¿ÏáKÄÞÏß µæIJß.

ÕàEáIÞAÞÈᢠÎxᢠ©ÉçÏÞ·ßAáK ÎáLßøßæÏAÞZ ÖøÞÖøß ÈÞçÜÞ ¥çFÞ Î¿Bí µáùÕí ÈßçøÞµíØàµÞøßÏÞÃí ÎÞB. Éçf ¥VÌâÆJßæÈÄßæø dÉÕVJßAáKÄßW ÎçxÄá ÉÝçJAÞ{ᢠÎÞB µâ¿áÄW Îßµ‚ÄÞæÃKá µæIJß. çÉÞ×µØOá×í¿ßÏáæ¿ µÞøcJßÜᢠÎÞB ²øá ØâMV ËáÁí ÄæK.ÉøàfÃJßÈÞÏß ÎÞBÏßÜ¿BßÏ çÉÞ{ßËßçÈÞZ Ø¢ÏáµíÄBæ{ çÕVÄßøß‚á. ÕXµá¿W, ØíÄÈ¢, ÜáAàÎßÏ, ÖbÞØçµÞÖ¢, çdÉÞØíçxxí µÞXØV çµÞÖB{ßW §Õ Éøàfß‚á.

ÖbÞØçµÞÖ¢, çdÉÞØíçxxí, ÜáAàÎßÏ, µÞXØV çµÞÖBæ{ §Äí ØbÞÇàÈßAáKÄÞÏß µIá ®CßÜᢠµâ¿áÄW ËÜÕJÞÏÄí ØÞÇÞøÃÎÞÏ ØíÄÈÞVÌáÆJßÜᢠÕXµá¿ÜßÈáIÞµáK µÞXØùßÜᢠ¦Ãí. ÎÞBÏß¿Ü¿BßÏ çÉÞ{ßËßçÈÞ{áµZ ¥VÌáÆçµÞÖB{áæ¿ Õ{V‚æÏ Ä¿ÏáKÄÞÏß µæIJß. ®ÜïÞ çµÞÖB{ᢠ¦aß µÞXØV ¸¿µçJÞ¿í ²çø øàÄßÏßÜÜï dÉÄßµøß‚Äí. ®KÞW ØíÄÈ, ÕXµá¿W µÞXØùáµZAí çµÞÖÎøâ Ø¢ÍÕß‚á.

ÕXµá¿ÜßæÜ ¥VÌáÆ çµÞÖBç{Þæ¿ÞM¢ ¦çøÞ·cÎáU çµÞÖB{ßÜᢠÉøàfâ È¿Jß. ®KÞW ÎcâçG×X Ø¢ÍÕßAÞÈßøßAáK ¦çøÞ·cÎáU çµÞÖBæ{ ÎÞBÏßæÜ çÉÞ{ßËßçÈÞ{áµZ ÈÖßMßAáKßÜï ®KᢠµæIJß.

¿ÞWçAÞGí ÆOÄßµZ, çÉÞ{ßËßçÈÞ{áµ{ßW ÄæK dÉçÄcµß‚í ·ÞçÜÞ¿ÞÈßÈáµæ{ ÉÀß‚á. ¨ ÌçÏÞ ¦µí¿àÕí Ø¢ÏáµíÄBZ ¦Ãí ¥VÌáÆ çµÞÖB{áæ¿ Õ{V‚æÏ Ä¿ÏáKÄßÈí µÞøÃÎÞµáKæÄKí µæIJß. ÕXµá¿ÜßW ¥VÌáÆÌÞÇÏíAí ØÞÇcÄÏáU çøÞ·ßµ{ßW ÉøàfÃJßÈí ²øáBáµÏÞÃßÕV.

ÈÎáAí ¦çøÞ·cÕᢠÖøàøJßÈí çÉÞ×µÕᢠÈWµáK ¥VÌáÆæJçÉÞÜᢠĿÏáK ÎÞOÝçJÞ¿í §Èß ¥WÉ¢ ÌÙáÎÞÈæÎÞæAÏÞÕÞ¢.

No comments:

Post a Comment